Trillende machines

In zijn voordracht van 20 oktober 1923 (De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord *) spreekt Rudolf Steiner over machines die de kosmos in trilling brengen.

* In deze reeks voordrachten bespreekt Rudolf Steiner de samenhangen in de kosmos, waaronder de drie ‘oerdieren’ adelaar, leeuw en stier/koe en de culturen van het Westen, het Midden en het Oosten.

Ja, de wijze waarop men bijvoorbeeld machines contstrueert is heel verschillend, al naar de soort machine, maar het streven gaat in de richting van het verbeteren van nog onvolkomen, primitieve machines tot zulke, waarvan de werking berust op trillingen, waar de werking van de machine verkregen wordt door trillingen, door oscillatie, door periodiek verlopende bewegingen. Daar gaat het heen. Als men eens zulke machines in hun gecombineerde werking zo zal kunnen construeren, zoals men dat kan aflezen aan de verdeling van de voedingsmiddelen in de organisatie van de koe, dan zullen de trillingen die op aarde worden voortgebracht, dan zullen deze kleine aardetrillingen zo verlopen, dat hetgeen boven de aarde is gaat meeklinken, meetrillen; zodat ons planetensysteem in zijn bewegingen zal moeten meetrillen met onze aarde, zoals een bepaald gestemde snaar gaat meeklinken, als een andere in dezelfde ruimte wordt aangestreken.
Dat is de verschrikkelijke wet van het samenklinken van trillingen, die in vervulling zou gaan als het Oosten verleid zou worden door de lokstem van de koe, zodat dit dan op overtuigende manier de geestloze, zuiver mechanistische civilisatie van het Westen en van het Midden zou kunnen doordringen; daardoor zou op aarde een mechanistisch systeem kunnen ontstaan dat precies past in het mechanistische systeem van het heelal. Daarmee zou alles wat luchtwerking, wat werking vanuit de periferie is, wat sterrewerking is, in de mensheidscivilisatie worden uitgeroeid. Dat wat de mens bijvoorbeeld beleeft door het jaar heen, wat hij beleeft doordat hij meemaakt het uitlopende, het ontspruitende leven van de lente, het afstervende, verstillende leven van de herfst, dat alles zou voor de mens zijn betekenis verliezen. De menselijke civilisatie zou doortrokken zijn van het geklepper van trillende machines en door de echo van dit lawaai, dat vanuit de kosmos op de aarde zou neerstromen als reactie op het aardemechanisme.

Rudolf Steiner, 20 oktober 1923, De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord (GA 230), Vrij Geestesleven, Zeist, 1980

Toen ik dit rond 1983 las kon ik me daar weinig tot niets bij voorstellen. Hoezo trillende machines? Wat voor machines kunnen dat zijn? Waartoe dienen ze?

36 Jaar later kijk ik daar toch anders naar. Onze wereld is inmiddels vergeven van de trillende machines, al gaat het meestal niet om een mechanisch trillen, maar een electronisch:

 • Een van de belangrijkste specificaties van de computerchip is zijn frequentie: hoe sneller hij ’trilt’, hoe krachtiger hij is. De grote main frames in bedrijven, de PC, tablet en smart phone – ze zijn allemaal gebaseerd op trillingen. En met name de smart phone is alomtegenwoordig, tot in de meest afgelegen plaatsen op aarde.
 • Zendinstallaties voor (tele)communicatie maken gebruik van electro-magnetische golven in allerlei frequenties:
  – de wifi-zender in huis en, als service van gemeente en bedrijfsleven, in de openbare ruimte
  – de zendmasten voor telefonie en internet in de openbare ruimte (straks verder uitgebreid en geïntensiveerd door 5G, dat er móet komen, koste wat kost en zonder acht te slaan op mogelijke impact op de natuurlijke wereld: mens, dier, plant, …)
  – de satelietsystemen met alle electro-magnetische straling van en naar de aarde en tussen satelieten onderling
  – niet te vergeten: radio en tv
 • Een bijzonder ‘machine’ in dit geheel is HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), dat er uitsluitend op gericht lijkt te zijn de atmosfeer, de ether in trilling te brengen. Dit militaire project is met grote geheimzinnigheid omgeven, het is gissen naar de werkelijke bedoelingen en beoogde resultaten. Een sterk vermoeden is dat de gecombineerde HAARP-installaties een schil van electro-magnetische straling om de aarde leggen.
HAARP installatie, foto Michael Kleiman, US Air Force – Public Domain
 • Bij CERN (en andere laboratoria) wordt gepoogd in steeds grotere installaties als de Large Hadron Collider (LHC) steeds grotere snelheden te bereiken. Dit wordt gedaan middels grote hoeveelheden energie en het opwekken van zeer sterke electro-magnetische velden. Tegelijk worden de gebruikte electro-magneten gekoeld tot om en nabij het absolute nulpunt – ze worden een soort dode gaten in de natuurlijke trilling van de wereld.
  CERN zelf ziet hier geen problemen in, omdat de processen die in de installaties worden gecreëerd “ook op natuurlijke wijze voorkomen in het universum en dan meestal met astronomisch grote energie, onbereikbaar voor elk menselijk instrument, zonder gevaarlijke gevolgen. Zo heeft de kosmische straling, die meestal een grotere energie heeft dan met de LHC kan worden opgewekt en die dagelijks de buitenste lagen van de atmosfeer treft in het hele bestaan van de aarde nog niet tot een ramp geleid.”
  Mij lijkt dit een staaltje ’tovenaarsleerling’ of ‘Dr. Frankenstein’, maar ik ben dan ook geen CERN-geleerde. Processen “in het universum en met astronomisch grote energie” hebben natuurlijk helemaal niets te maken met in de aardesfeer opgewekte processen, die in de verste verte niet voorkomen in onze natuurlijke omgeving.
 • LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) brengt lichtgolven (zichtbaar licht of straling van hogere frequentie) als het ware samen. Waar in de natuur licht alle kanten op gaat wordt dat bij laser gebundeld en gericht. Toepassingen in het dagelijks leven vind je bij de cd-, dvd- en blue ray-techniek, bij de kassa-scanner. Maar ook is laser bijvoorbeeld te vinden in de industrie (snijtechniek), medische wereld (oogchirurgie), amusement (lichtshows) en natuurlijk het militaire complex.
 • RADAR (RAdio Detection And Ranging) in verschillende vormen doordringt onze wereld voor bijvoorbeeld navigatiedoeleinden, atmosferische metingen (buienradar!), opsporing (snelheidsmeting) en, het kan niet anders, militaire doeleinden. Niet alleen de lucht wordt met radar doorstraald, ook de bodem (analyse van ondergrond bij bouwprojecten, of diepe aardlagen bij grondstofwinning) en de zee (navigatie, opsporing).
  Afgeleiden van het RADAR-principe vind je vandaag de dag bijvoorbeeld in sensors die middels infra-rood deuren bedienen.
 • Het doodgewone electriciteitsnet is natuurlijk ook een schoolvoorbeeld van de trillende ‘machine’: een fijnmazig netwerk van kabels in de lucht en onder de grond, dwars door de zee zelfs, zo goed als wereldwijd aangelegd en dag en nacht in trilling door zijn wisselstroom. Het natuurlijke aardse magnetische veld wordt bijna overal doorkruist door deze trillingen.
 • Het internet, dat wordt gehuisvest door enorme ‘data centers’ vol computers, dag en nacht actief, wereldwijd en alsmaar groeiend.
 • En dan zijn er nog de mechanisch trillende machines, voor welke het trillen an sich vaak geen doel is, maar een middel of bijeffect:
  – vliegtuigen die bij overvliegen minutenlang hoorbaar zijn in tal van frequenties
  – zwaar brommende aggregaten en generatoren die worden ingezet bij werkzaamheden, festiviteiten, calamiteiten etc.
  – zoemende en brommende warmtepompen en airco’s
  – de scheepvaart die, onhoorbaar voor ons, in de wereldzeeën een kakofonie voortbrengt met zijn scheepsschroeven en stampende motoren
  – de ruimtevaart, die steeds intensiever wordt, zorgt voor enorm gebulder, getril vanaf het aardoppervlak tot buiten de dampkring; de raketten boren als het ware tunnels door de atmosfeer, brengen op materieel vlak alles in beroering met hun boeggolf en explosiemotor

Er is vast meer te noemen, maar ik wil vooral duidelijk maken hoe onze wereld inmiddels van alle kanten wordt doortrild op electronische, electromagnetische en mechanische wijze. De meeste van deze technieken waren in 1923, het jaar van Rudolf Steiners voordracht, nog niet bekend. Nu zijn ze zo alomtegenwoordig dat we ze meestal niet eens in de gaten hebben.

Het kan niet anders dan dat deze aan de dode natuur en de materialistische fysica ontleende technieken, installaties, machines levensvreemde invloeden hebben op de wereld waarin wij leven. Invloeden waarvan de gevolgen nog niet bekend zijn of door het grote publiek nog niet worden herkend.

Stuur door per e-mail

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *